Šachty tlakové kanalizace

Splaškové odpadní vody jsou centrální kanalizací svedeny samospádem do čerpací jímky a tyto jsou kalovým čerpadlem s oběžným kolem čerpány do další větve kanalizace nebo přímo do ČOV (čističky odpadní vod). Čerpací šachta je zpravidla vybavena dvěma čerpadly řízenými elektronikou tak, aby se pravidelně střídala v záběru a docházelo tak k jejich rovnoměrnému opotřebení. V případě, že se jedno čerpadlo porouchá, druhé je schopno jej po dobu opravy nahradit, protože jsou dostatečně dimenzována na požadovaný výkon. Výtlačné potrubí o průměru 50 mm a více je dimenzováno tak, aby při chodu čerpadla došlo k rychlosti proudění vody cca 0,7m/s. Při této rychlosti dochází k tzv. samočistícímu efektu výtlačného potrubí.

Součástí čerpadel jsou patní soupravy s vodícími nerezovými tyčemi, po kterých jsou v případě nutnosti opravy nebo servisu vytahována za pomoci nerezových řetězů ze šachty na povrch. Ponorná kalová čerpadla doporučujeme s oběžným kolem s volným průchodem nečistot s dimenzí DN 50 a více. Čerpadla s řezáky se díky používání vlhčených ubrousků v domácnostech často ucpávají a je třeba je pravidelně čisti.

Řídící elektronika zabezpečuje především napájení jednotlivých čerpadel a pomocných okruhů, ochranu proti přetížení, přehřátí a zkratu, pravidelné přepínání chodu čerpadel a přenos požadovaných dat na vzdálený dispečink. Do přenosu dat lze kromě informací o poruše čerpadel, výpadku proudu a dosažení maximální hladiny zahrnout také tlak na výstupu do potrubí, aktuální výšku hladiny v nádrži apod.

Vlastní plášť čerpací šachty je vyroben z vodostálého betonu, a to buď jako monolit (při hloubce do cca 2,5m) nebo ze segmentů (skruží, hloubka až 5m) těsněných butylrubbenovou páskou a těsnící maltou. Šachta je zakryta betonovým víkem s únosností B 125 nebo D400 vystrojeným dvěma až třemi litinovými poklopy. Obvykle jsou ale šachty umisťovány společně s řídící elektronikou do ohrazeného prostoru, ve kterém je pojezdová únosnost bezpředmětná. Velice praktickým vybavením větších šachet tlakové kanalizace je česlicový koš na nátoku do šachty a pochozí lávka, zajišťující dobrý přístup k čištění česlicového koše a ovládání šoupat.