Armaturní šachty vodovodů

Armaturní šachty vodovodních řádů jsou dodávány na základě konkrétní schválené projekční dokumentace a slouží k instalaci ovládacích a měřících armatur a odboček vodovodních řádů. Projekční dokumentace často podléhá standardům příslušného provozovatele vodovodních a kanalizačních řádů. Armaturní šachty zároveň zabezpečují vhodné provozní podmínky a zpřístupnění armatur pro odběr měřených dat, údržbu a servis a armatur a dílčích úseků vodovodních řádů.

Vlastní soustava armatur je obvykle umístěna v betonové šachtě vyrobené z vodostavebního betonu tříd C25/30 až C40/50. Z vnější strany jsou stěny šachet natřeny asfaltovým penetračním nátěrem. Zákrytová deska má spádovaný povrch a je izolována asfaltovými pásy. Prostupy do šachet jsou zatěsněny segmentovým těsněním odpovídající průměrům přiváděného potrubí. Podlaha šachty je vyspádována se záchytnou jímkou, která může být vybavena kalovým čerpadlem nebo signalizací o jejím zaplnění vodou v případě poruchy těsnosti armatur. Průlez do šachty je obvykle obdélníkového průřezu s litinovým nebo nerezovým poklopem a žebříkem.

Umístění šachet:

Vystrojení šachet